اخبار

آگهی دعوت از داوطلبان پذیرفته شده مرحله اول نهمین آزمون فراگیر استخدامی ​

آگهی دعوت از داوطلبان پذیرفته شده مرحله اول نهمین آزمون فراگیر استخدامی          ​

                                                          آگهی دعوت از داوطلبان پذیرفته شده مرحله اول نهمین آزمون فراگیر استخدا می استاندا ری سیستان و بلوچستان (فرماندا ری ها وبخشدا ری ها)        

   با توجه به اعلام نتایج اولیه (کتبی) نهمین آزمون فراگیر استخدامی دستگاههای اجرایی کشور ،بدینوسیله اعلام میگردد افراد مشروحه ذیل برای تشکیل پرونده و تحویل مدارک شخصًاً به اداره امور اداری و رفاه استانداری سیستان و بلوچستان مراجعه نمایید. 

ساعت مراجعه

تاریخ مراجعه

کدملی

نام ونام خانوادگی

ردیف

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

6000055048

افتابسوار

مسعود

1

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3690061288

امرا

امید

2

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3020249228

رشیدی گیمن

هما

3

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

2471620639

حمایت قطب ابادی

سعید

4

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3580069314

ازباغی

عثمان

5

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3690398592

دهقان

نرگس

6

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3230875036

درخشان

افسانه

7

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

6680029767

حنیفی

احمد

8

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3580585665

دامنی

فریبا

9

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3580483412

برهانزیی

مهرناز

10

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3640060601

مبارکی

سمیه

11

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

880051795

عباس پورنادی

محمدناظم

12

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

4489977360

خلیلی پوررکن ابادی

علی

13

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

6129961065

ایمانی

امین

14

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

6320021314

حجت الله

شریفی

15

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

2240117737

ابراهیمی

رضا

16

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

4071281758

رباطی

افشین

17

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

5810045431

کرمی

فریبا

18

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3580616102

سارانی

مهرگان

19

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3710107113

مدبری علی

20

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

6289636499

طاطار

عبدالجبار

21

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

6450103231

خیری

نوید

22

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

6450223014

ایراندوست

عبدالاحد

23

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3672064483

سنچولی

مریم

24

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3150078377

اصغری

صالح

25

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3160526178

امیری کیا

سعید

26

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3240067099

مرادی

بهنام

27

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3674196662

هراتی سلامت

ام البنین

28

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3674383357

اهنگر

زهره

29

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

2981091875

سادات حسینی نسب

فاطمه سادات

30

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3660182291

شهریاری

محبوبه

31

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3621757805

سرگلزایی

رضا

32

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3610501103

ابراهیمی نیا

ازاده

33

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3690234395

خردمند

وحید

34

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3580238175

شهیدی مقدم

فاطمه

35

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3610731397

اقایی

مهدی

36

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

1660267374

حبیبی کوجنقی

محمد

37

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

3610742305

پودینه

مطهره

38

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

6450240342

کریم زایی

افشین

39

00:8 صبح

از تاریخ 09/07/1401 لغایت 13/07/1401

4220361561

وثوقیان فر

سیدجعفر

40

 

آدرس محل مراجعه داوطلبان :

مدارک مورد نیاز )لطفاً مدارک داخل پوشه تحویل شود(

1.     6 قطعه عکس ۴*۳ تمام رخ پشت نویسی شده که در سال جاری گرفته شده باشد.

2.     اصل کارت ملی و تصویر پشت و روی آن؛

۳. اصل شناسنامه و تصویر از تمامی صفحات آن؛

۴. اصل مدرک تحصیلی )گواهینامه موقت یا دانشنامه( در مقطع تحصیلی پذیرفته شده در امتحان مشترک ممهور به مهر دانشگاه و تصویر آن؛

5.     اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم قانونی و تصویر آن)برای آقایان(؛

6.     اصل کارت شناسایی ایثارگری یا معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران و مراجع ذیصلاح )برای مشمولین سهمیه ایثارگران بر اساس بند ب صفحه 1 دفترچه راهنمای ثبتنام امتحان مشترک دستگاههای اجرائی کشور(؛

7.     اصل مدارک و معرفی نامه از سازمان بهزیستی کشور)برای معلولین(؛

8.     ارایه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذی ربط برای اصلاح حداکثر سن مقرر )براساس تبصره 2 صفحه 2 دفترچه راهنمای ثبتنام امتحان مشترک دستگاههای اجرائی کشور(؛

9.     ارایه مدرک مربوط به امتیاز حافظان قرآن )با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان تبلیغات اسلامی(؛

10. ارایه مدرک برای استفاده از اولویت بومی شهرستانی. )مطابقت اطلاعات شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا، ارائه استشهاد محلی و سایر اطلاعات مندرج در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور(  

تذکرات مهم: 

1-    تحویل مدارک از تاریخ 09/07/1۴01 شروع وافراد براساس تاریخ معین شده پذیرش می شوند و این روند در تاریخ /07/1۴01 خاتمه مییابد . لذا عدم مراجعه وتحویل مدارک توسط داوطلب در مهلت مقرر به منزله انصراف از سایر مراحل استخدامی تلقی میگردد.

2-    مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلامشده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان مشترک فراگیر، مسابقه و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر میشود.

۳- مواردی که موجب حذف داوطلب می شودعبارتند از:

الف: عدم قرار گرفتن در محدوده سن قانونی اعلام شده

ب: عدم تطابق زمان صدور گواهی موقت تحصیلی یا مدرک دانشنامه با شرایط اعلام شده ج: عدم تطابق تاریخ صدور کارت معافیت دائم و یا تاریخ پایان خدمت با شرایط اعلام شده د: عدم ارائه مستندات مربوط به سهمیه معرفی شده

۴- مواردی که  منجر به تغییر نمره داوطلب میشود و ممکن است منتج به تغییر وضعیت داوطلب گردد.

الف: عدم ارائه مستندات دال بر بومی بودن عدم ارائه مستندات دال بر حافظ قرآن بودن

۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۳:۵۵